• Home
  • ทางเลือกในการใข้อุปกรณ์หมุนเวียน

วิธีการหมุนเวียนอุปกรณ์จาก เชพ

อะไรคือการหมุนเวียนอุปกรณ์ การหมุนเวียนอุปกรณ์ทำอย่างไร
การอธิบายที่ง่ายที่สุด การหมุนเวียนอุปกรณ์ (เช่น การหมุนเวียนพาเลท) เป็นการร่วมใช้งานพาเลทและคอนเทนเนอร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงโดยผู้ใช้หลายคนซึ่งจะได้ประโยชน์จากขนาดเครือข่ายระบบหมุนเวียนแทนที่จะพยายามบริหารจัดการอุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่เหล่านี้ด้วยตนเอง การหมุนเวียนเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ธุรกิจสำหรับบริษัทที่ต้องการลดรายจ่ายด้านทุนและพัฒนาการดำเนินการด้านซัพพลายเชนในแต่ละวัน ซึ่งวงจรโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้:

• ศูนย์บริการของเชพ ส่งพาเลท กล่องพลาสติกและคอนเทนเนอร์ที่พร้อมใช้งานให้แก่ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมด้านการบินและยานยนต์ เพื่อใช้และส่งต่อไปในซัพพลายเชน

• ผลิตภัณฑ์ จะถูกขนส่งผ่านอุปกรณ์ของ เชพ และส่งไปทั่วกระบวนการซัพพลายเชน

• เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของซัพพลายเชน ธุรกิจปลายทางที่รับผลิตภัณฑ์จะนำผลิตภัณฑ์ออกมา และส่งพาเลทหรือกล่องพลาสติก หรือคอนเทนเนอร์ไปยังศูนย์บริการของเชพที่อยู่ใกล้ที่สุด

• ที่ศูนย์บริการ เชพจะทำการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงปรับสภาพ และทำความสะอาดพาเลท กล่องพลาสติกและคอนเทนเนอร์ที่ส่งกลับมา เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกทำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

การจ้างเหมาเฉพาะระบบหมุนเวียนอุปกรณ์ (Outsourced Equipment Pooling) - ประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ
• ลดรายจ่ายด้านทุนลงอย่างมีนัยสำคัญโดยการเลิกบรรจุภัณฑ์ทางเดียวและเคลื่อนต้นทุนจาก สินทรัพย์ (CAPEX )ไปยังค่าใช้จ่าย (OPEX)

• สามารถจัดจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญของเชพ เพื่อดูแลด้านค่าใช้จ่าย แรงงาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการหมุนเวียนพาเลท

• ขจัดต้นทุนคงที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และคุณจ่ายเพียงค่าเช่าอุปกรณ์ที่คุณใช้งานเท่านั้น

• ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ขึ้นลง ไปตามฤดูกาลหรือความต้องการที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน ด้วยการจัดส่งจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านั้น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

• ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการเสริมที่มีพร้อมให้คุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถรับมือกับการขนส่งหนักๆ ได้ โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์จะได้รับการดูแล ขนส่งและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

• รับประกันความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มาตรฐานทุกชนิดในระบบซัพพลายเชน ที่ผ่านการออกแบบและข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะที่ไปในมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

• สามารถขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น/สะดวกขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการดูแลที่น้อยลงและต้นทุนที่ต่ำลง อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการไหลอย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์หมุนเวียนประเภทต่างๆ ที่ได้มาตรฐานในทุกอุตสาหกรรม

• สามารถส่งต่ออุปกรณ์หมุนเวียนระหว่างธุรกิจของคุณและธุรกิจอื่นๆ ได้ตามที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการ

• ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และลดต้นทุนในการควบคุมอุปกรณ์ที่ดูแลวัตถุดิบด้วยความเชี่ยวชาญในการควบคุมอุปกรณ์ของเชพ

• ได้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจากอุปกรณ์หมุนเวียนทุกประเภท และ ระบบการหมุนเวียนอุปกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากการลุงทุน

• ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเชพ ในการดำเนินระบบซัพพลายเชนอื่นๆ ในธุรกิจที่หลากหลายทั่วโลก

Sitemap | Privacy, Terms & Cookie Policies | Provide Web Feedback | Copyright 2015