พาเลท

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชน และการลดต้นทุนด้วยการใช้พาเลทหมุนเวียน

การใช้พาเลทหมุนเวียนช่วยให้ระบบซัพพลายเชนของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการ ทำงานของการขนย้ายสินค้า และลดต้นทุนในการจัดเก็บ ซึ่งพาเลทที่นำกลับมาใช้ใหม่นั้นมีคุณภาพและความทนทาน โดยพาเลทหมุนเวียนเหล่านี้มีพร้อมให้บริการคุณตามศูนย์บริการต่างๆ ของเชพทั่วโลก ในเวลาที่คุณต้องการ

ขนาดของพาเลทที่เรามีแตกต่างกันไปตามภูมิภาคของแต่ละประเทศ ในขณะที่ยังไม่มีพาเลทขนาดมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปในทั่วโลก แต่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) (มาตรฐาน ISO 6780) ได้กำหนดขนาดของ พาเลท ไว้ 6 ขนาด ซึ่ง เชพสามารถจัดหาพาเลทที่มีขนาดตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีอยู่ทุกประการเพื่อใช้สำหรับการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการใช้พาเลทหมุนเวียน

• ลดต้นทุนการดำเนินงาน – ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมถึงไม่ต้องลงทุนกับการใช้พาเลทครั้งเดียวหรือการขนส่งขาเดียว
• มีความยืดหยุ่นด้านงบประมาณสูงขึ้น เนื่องจากคุณจ่ายเงินเฉพาะจำนวนพาเลทที่คุณต้องการ และเฉพาะในเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น
• ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการขนถ่ายและขนส่งสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและซัพพลายเชน
• พาเลทหมุนเวียนมีพร้อมบริการให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเร่งด่วน หรือ ช่วงเทศกาลต่างๆ ตามจำนวนที่คุณต้องการ หรือที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
• ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานในการบริหารจัดการ เช่น การจัดซื้อ การซ่อมบำรุง หรือ การทำลายพาเลทที่ใช้การไม่ได้แล้ว
• ประหยัดกระแสเงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน เมื่อไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานในงบดุลของคุณ
• คุณสามารถใช้เวลาในการวางแผนเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณมากกว่าที่จะต้องมาวางแผนการ ใช้อุปกรณ์เพื่อการขนย้ายและขนส่ง
• คุณสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ของเชพที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้
• ทำให้ต้นทุนการจัดเก็บลดลง โดยลดการมีพาเลทคงคลัง เพราะคุณสามารถเรียกใช้ หรือ คืนพาเลทหมุนเวียนของเชพตามเวลาที่คุณต้องการ

โดยสรุป

• ลดเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ เพราะ เชพ เป็นผู้รับผิดชอบลงทุนในต้นทุนการดำเนินงานของระบบพาเลทหมุนเวียนทั้งหมด
• มีอุปกรณ์คุณภาพพร้อมใช้งานในเวลาที่ต้องการ
• จัดจ้างบุคคล/บริษัทภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แรงงาน และฝีมือที่ต้องการในการดำเนินงานระบบ พาเลทหมุนเวียน
• เชพ ช่วยทำให้กระบวนการ Logistics ของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้เต็มที่

Sitemap | Privacy, Terms & Cookie Policies | Provide Web Feedback | Copyright 2015